FILE: IMG_1455-Nagano-Shibu-spiritual-garden.jpg
TITLE:
DESCRIPTION:
CREDITS:
COPYRIGHT:
IMG_1455-Nagano-Shibu-spiritual-garden